Aktuality z obce

Nabídka pozemků k pronájmu

07.08.2018 v 20.55

Návrh programu jednání na zasedání zastupitelstva obce Hoštice Zobrazit celý článek

Potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení
nezávislých kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí 2018
Podle ust. § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje registrační úřad
potřebný počet podpisů voličů na peticích k podpoře kandidátních listin.
Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí
volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporující její kandidaturu.
Ustanovení § 73 volebního zákona stanoví „Pokud tento zákon odkazuje na počet
obyvatel, stanoví se podle stavu k 1. lednu toho roku, v němž se konají volby. “ Pro
účely stanovení potřebného počtu podpisů na petici je třeba za výchozí považovat údaj o
počtu obyvatel obce zveřejňovaný Českým statistickým úřadem, jemuž působnost
poskytovat statistické informace státním orgánům a orgánům územní samosprávy
vyplývá ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších
předpisů. Veškeré údaje se dle Českého statistického úřadu týkají všech obyvatel, bez
ohledu na státní občanství, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt, a dále
cizinců s vízy nad 90 dnů, cizinců s přiznaným azylem, státních občanů členských států
EU s přechodným pobytem a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem.

Maximální počet členů na kandidátní listině ……………………………………… 9 členů
Počet členů zastupitelstva obce Hoštice ……………………..……………………. 7 členů

 

Volby_do_zastupitelstva_1(PDF)

Termín konání zasedání zastupitelstva –20. 6. 2018

 

Program jednání:

  • GDPR – Směrnice pro nakládání s osobními údaji
  • Cenová nabídka na projekční a inženýrské práce

„HOŠTICE, OPRAVA CHODNÍKŮ“

  • Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 – bere na vědomí
  • Celková inventarizační zpráva obce Hoštice za rok 2017 – schváleno
  • Účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2017 – schváleno
  • Mikroregion Moskovsko – Závěrečný účet DSO
  • Informace projekčních záměrů pro rok  2019, 2020, 2021
  • Odstranění stavby č.p. 3 – využití plochy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

06.05.2018 v 21.06

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje
a oznámení o konání veřejného projednání
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územní plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ust. § 42 odst. 4 a § 39 odst. 1 stavebního zákona ve spojení s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

 

Veřejné jednání – veřejná vyhláška (PDF)

 

Níže jsou uvedeny informace ohledně placení daně z nemovitých věcí na rok 2018. Zobrazit celý článek