Aktuality z obce

Hody 2018 (1.9. – 2.9.2018)

27.08.2018 v 5.07

HODY 2018 1-2.9

Program :
Sobota 1.9. od 13 hod do 18 hod Zobrazit celý článek

Nabídka pozemků k pronájmu

07.08.2018 v 20.55

Návrh programu jednání na zasedání zastupitelstva obce Hoštice Zobrazit celý článek

Termín konání zasedání zastupitelstva –20. 6. 2018
Zobrazit celý článek

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

06.05.2018 v 21.06

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje
a oznámení o konání veřejného projednání
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územní plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ust. § 42 odst. 4 a § 39 odst. 1 stavebního zákona ve spojení s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

 

Veřejné jednání – veřejná vyhláška (PDF)

 

Níže jsou uvedeny informace ohledně placení daně z nemovitých věcí na rok 2018. Zobrazit celý článek

Návrh programu jednání na zasedání zastupitelstva obce Hoštice

Termín konání zasedání zastupitelstva – 2.5. 2018

Program jednání:
1) Žádost o povolení parkovacího místa
2) Žádost o sdělení – komunikace v kat. území Hoštice u Litenčic – doplnění
3) Veřejnoprávní smlouva na výkon přestupkové agendy
4) Projektové záměry
5) Doplnění vybavení SDH
6) Rozpočtové opatření č.2

Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření Zobrazit celý článek

ze zasedání zastupitelstva obce Hoštice, konaného dne 21. 3. 2018 v kanceláři OÚ.

Jednání zahájeno v 18.00 hodin.

Účast: Herodek Miroslav, Navrátil Milan, Ing. Kadlík Petr, Kubis Jan, Machálek Petr,

Omluven: Procházka Antonín, Výrostek Miroslav

Zapisovatel: Navrátil Milan

Program jednání:
1.) Zahájení
2.) Schválení programu zasedání
3.) Volba ověřovatelů zápisu
4.) Rozpočtové opatření č. 1
5.) Myslivecký spolek Litenčice – žádost o peněžní dar
6.) Cenová nabídka na projekční a inženýrské práce – „Hoštice, oprava místní
komunikace“
7.) Nařízení obce č. 1/2018 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
8.) Obecné závazná vyhláška o pohybu psů na veřejném prostranství
9.) Plán kulturních akcí pro rok 2018
10.) Plán pracovních akcí pro rok 2018
11.) Návrh na zakoupení techniky na sezónní práce
12.) Demolice budovy č. p. 3 – projednání dalšího postupu
13.) Žádost o odkup pozemku pod domem č.p. 64

Zapis_c_39_14_18

Návrh programu jednání na zasedání zastupitelstva obce Hoštice

Termín konání zasedání zastupitelstva – 21. 3. 2018 – v kanceláři OÚ
v 18.00 hodin.

Program jednání:
1. Rozpočtové opatření č. 1
2. Myslivecký spolek Litenčice – žádost o peněžní dar
3. Cenová nabídka na projekční a inženýrské práce – „Hoštice, oprava místní komunikace“
4. Nařízení obce č. 1/2018 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
5. Obecně závazná vyhláška o pohybu psů na veřejném prostranství
6. Plán kulturních akcí pro rok 2018
7. Plán pracovních akcí pro rok 2018
8. Návrh na zakoupení techniky Husqvarna na sezónní práce
9. Kronika obce Hoštice – kontrola zápisů
10. Demolice budovy č. p. 3 – projednání dalšího postupu
11. Žádost o odkoupení pozemku pod domem č.p. 64

Vyvěšeno: ………………………….

Sejmuto: ……………………………